Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöten 1998, 1999, extra föreningsmöte 1999, samt årsmöten 2006, 2007, 2009 och 2010.

§ 1. Föreningen Kulturlandskaparna i Stockholms län är en allmännyttig, partipolitiskt oberoende och religiöst obunden ideell förening, med verksamhet inom Stockholms län.

§ 2. Föreningens uppgift är att arbeta för och med natur- och kulturvård med ekologisk inriktning.

§ 3. Föreningen skall arbeta för kunskapsspridning i alla åldrar inom natur-, kultur- och landskapsvård.

§ 4. Föreningen bör ha ett nära samarbete med andra likasinnade föreningar och organisationer.

§ 5. Medlemskap förutsätter att medlemmen minst en gång per år deltar i praktiskt arbete åt föreningen.

§ 6. Ordförande och styrelse utses av årsmötet. Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter inklusive ordföranden. Dessutom skall det finnas minst två styrelsesuppleanter.

Årsmötet väljer även två revisorer samt en revisorssuppleant. Mandattiden är för ordföranden ett år, för styrelseledamot två år samt för suppleanter ett år. Halva styrelsen väljs om årligen.

§ 7. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 8. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 9. Årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Kallelse skall skickas ut minst 14 dagar före mötet.

§ 10. Föreningens stadgar kan ändras efter beslut vid två på varandra följande årsmöten.

§ 11. Föreningen kan upplösas efter beslut vid två på varandra följande årsmöten.

§ 12. Föreningens tillgångar skall vid upplösning tillfalla en förening eller stiftelse med samma mål och syfte.

§ 13. Föreningen kan mottaga ekonomiskt stöd från såväl enskild som myndighet eller organisation.

§ 14. Räkenskapsåret är lika med kalenderåret. Räkenskaperna samt verksamhetsberättelsen och styrelseprotokollen skall lämnas till revisorerna minst en månad före årsmötet.